Oferta

Adwokat Lilianna Felczyńska-Fiks

Pomoc prawna w Zgierzu

Oferujemy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy szczegółowe czynności, których podejmuje się nasz Zespół.

Klienci indywidualni

Oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie przesądowym (porady, pisma, opinie), jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Poniżej przedstawiamy listę spraw objętych usługami prawnymi świadczonymi na rzecz klientów indywidualnych.

 

Sprawy cywilne

 1. nieruchomości – zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o usunięcie instalacji przesyłowych z nieruchomości (słupy, linie energetyczne, telekomunikacyjne, stacje transformatorowe itp.), służebności, ochrona posiadania, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, użytkowanie wieczyste,
 2. umowy pożyczki, kredyty
 3. sprawy o odszkodowanie, renty, zadośćuczynienie z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej,
 4. roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych – zapłata, kary umowne, rękojmia, gwarancja, odszkodowania,
 5. sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych - np. sprzedaż, dostawa, dzierżawa, najem, zamiana, darowizny, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.
 6. ochrona lokatorów – najem, eksmisja,
 7. sprawy konsumenckie – roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, odstąpienie od umowy, zwrot ceny,
 8. windykacja należności, postępowania egzekucyjne,
 9. ochrona dóbr osobistych.
Sprawy frankowe i kredytowe
 1. Analiza umów kredytowych pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń i ich wyceny,
 2. Sprawy sądowe (unieważnienie kredytu frankowego, odfrankowienie, o zapłatę)
 3. Analiza klauzul niedozwolonych,
 4. Reprezentacja w sprawie o zapłatę,
 5. Negocjacje z bankiem.

Sprawy spadkowe

 1. stwierdzenie nabycia spadku,
 2. dział spadku,
 3. zachowek, zapis,
 4. odpowiedzialność za długi spadkowe,
 5. wydziedziczenie.

Sprawy rodzinne

 1. rozwody, separacje,
 2. podziały majątku wspólnego,
 3. alimenty,
 4. kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska,
 5. ustalanie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, macierzyństwa),

Sprawy pracownicze

 1. sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, umów o dzieło,
 2. dochodzenie roszczeń pracowniczych ( w tym odwołanie od wypowiedzenia, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania, odprawy),
 3. obrona pracodawców przed roszczeniami pracowników,
 4. roszczenia z tytułu dyskryminacji lub mobbingu.

Sprawy karne

 1. obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 2. reprezentacja w procesach karnych praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, m.in. w sprawach:
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstw przeciwko mieniu,
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece,
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

Przedsiębiorcy

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szeroki zakres wyspecjalizowanych usług prawnych adresowanych dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą. Znajdują się wśród nich przede wszystkim:

 1. kompleksowa obsługa prawna
 2. porady prawne
 3. opinie i analizy prawne - przygotowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych i umów o współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi, umów cywilnych ( najem, dzierżawa, umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.),
 4. zastępstwo w sprawach sądowych i administracyjnych przed sądami i organami,
 5. windykacja należności handlowych – postępowanie przedsądowe, sądowe i egzekucyjne,
 6. zakładanie spółek prawa handlowego (przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów niezbędnych dla rejestracji spółki w KRS, rejestracja, zastępstwo przed sądami i urzędami, pośredniczenie w kontaktach z notariuszem, tłumaczem),
 7. sporządzanie projektów uchwał organów, umów, statutów, regulaminów, zaskarżanie uchwał organów spółek, pomoc w przygotowaniu dokumentacji na zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy,
 8. postępowanie przed sądami rejestrowymi (KRS),
 9. sprawy pracownicze, cywilne
 10. dochodzenie oraz ochrona przed roszczeniami przeciwko członkom zarządu,
 11. pomoc w prowadzeniu negocjacji biznesowych, reprezentacja Klientów w procedurze pozasądowego rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu i mediacji.

Kancelaria specjalizuje się  w obszarze działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich.

Z Kancelarią adw. Lilianny Felczyńskiej-Fiks na stałe współpracuje firma: iCredt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.